Rail Pass

ราคาตั๋วขึ้นเขาในสวิตเซอร์แลนด์

พิชิตยอดเขายุงเฟรา (Jungfrau-Top of Europe) หลังคายุโรป สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top of Europe) ระดับความสูงถึง 3,454 เมตร ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของสวิตเวอร์แลนด์ บัตรขึ้นยอดเขา Jungfrau ราคาพิเศษ!! เมื่อใช้คู่กับบัตร Swiss Travel Pass

บัตรโดยสารเพียงบัตรเดียวที่มอบสิทธิ์ให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยรถไฟในเครือข่ายรถไฟแห่งชาติและของเอกชน รวมถึงรถประจำทาง เรือ และรถประจำทางข้ามเมือง (Post Bus) รถไฟใต้ดิน ได้โดยไม่จำกัดเที่ยวและระยะทาง นอกจากนี้ยังใช้เป็น ส่วนลดได้สูงสุดใน Cable Car ได้อีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com