วีซ่าเชงเก้น

1652 จำนวนผู้เข้าชม  |  วีซ่า

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น  ประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป (นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

 

เอกสารที่เตรียมสำหรับยื่นวีซ่า

  1. หนังสือเดินทาง อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4. ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
  3. เอกสารการเงิน
  4. เอกสารการงาน
  5. ประกันการเดินทาง
  6. ใบจองโรงแรม
  7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
ค่าบริการ
วีซ่าเชงเก้น (ท่องเที่ยว) 

ท่านละ  1,300 บาท

ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต และ ศูนย์ยื่น 

วีซ่าเชงเก้น (เยี่ยมญาติ) 

ท่านละ  1,800 บาท 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต และ ศูนย์ยื่น 

วีซ่าเชงเก้น (ท่องเที่ยว) *ยื่นแทน*

ท่านละ  1,500 บาท 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานฑูต และ ศูนย์ยื่น 

 

หมายเหตุ

 ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
 ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอ

 วีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
 ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 - 60 วัน

บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line ID : http://nav.cx/d1aU1Wh

Powered by MakeWebEasy.com