VISA

การพิจารณาอนุมตัิวีซ่านัน้ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของทางสถานทูตเท่านัน้ ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ แทรกแซงการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้

เอกสารที่ต้องนํามาประกอบในการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ วีซ่าUK จะถูกพิจารณาจากสถานทูต UK ณ ประเทศอินเดีย

เป็นที่รู้ๆ กันว่าการไปเที่ยวจีนจะต้องมีการขอวีซ่าจีน และหลายคนก็ได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีนผ่านยากมาก รูปต้องเป๊ะจริงตามกฏที่ให้ไว้ถึงจะผ่าน แต่อย่าเพิ่งเป็นกังวล

ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอีซ่าในอดีตเพราะถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอการการยื่นอยู่เรื่อยๆ

Powered by MakeWebEasy.com