VISA
ให้คำปรึกษา และเป็นตัวกลางดำเนินการยื่นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติ
 ทุกการเดินทางของคุณจะง่ายขึ้น ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่เสียเวลา

บริการยื่น วีซ่าเชงเก้น ไม่มีเวลาหาข้อมูล ต้องการที่ปรึกษามีทีมงานช่วยดูแลทุกขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณ จองคิวยื่น ให้คำปรึกษา ตรวจเช็คเอกสาร พาคุณไปยื่นวีซ่า และรับเล่มพาสปอร์ตส่งคืน ครบครันเรื่องวีซ่ากับทีมงานคุณภาพ

การยื่นขอวีซ่า UKจะถูกพิจารณาจาก แผนกวีซ่าสถานทูตUKประจำประเทศอินเดีย เอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารต้องเป็นขนาด A4 เพื่อสแกนไปยังสถานทูตและมีระยะเวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ หรือ อาจจะนานกว่านั้นขั้นอยู่กับสถานทูตในการพิจารณา

การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวก และตรวจเอกสารเบื้องต้นก่อนการยื่นวีซ่า และไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตได้

ออสเตรเลีย แดนดินถิ่นจิงโจ้และดอกวัทเทิ่ลสีทอง เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปขอวีซ่าออสเตรเลียกัน.....

วีซ่าจีนขอไม่ยาก แต่ได้ไม่ง่ายถ้า.... แต่จะง่ายถ้าเอกสารครบ รูปถ่ายถูกต้องตามกฏ ประวัติการเดินทางไม่เคยเข้า-ออก ประเทศต้องห้ามที่จีนกำหนด

นิวซีแลนด์ สวรรค์บนดิน ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว ณ มหาสมุทรแปซิฟิก ไปสัมผัสความเป็นอยู่ชาวเมารี ไปเต้น"โปอิ"กัน เตรียมตัวยืนวีซ่าลวงหน้าเลยได้

วีซ่าแคนาดา ถ้าเคยมีวีซ่าอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ เขาอนุโลม บ่ต้องยื่นหลักฐานการเงินเด้อ....

การขอวีซ่าอินเดีย สะดวก ครบถ้วน ยื่นไว ได้เร็ว จนต้องกดเลิฟ......

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น

คิดจะไปเที่ยวต่างประเทศเรื่องวีซ่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต้องใช้เวลาในการทำวีซ่า ขอยกตัวอย่าง ปัญหาส่วนใหญ่ในการทำวีซ่า มา 3 หัวข้อหลัก คือ เวลา, ขั้นตอน และ เอกสาร ดังนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้