วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

1123 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้น ประเภท C นี้มีไว้สำหรับผู้สมัครที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน ทั้งวันหยุดพักผ่อนล่องเรือ เที่ยวชมสถานที่และกิจกรรมสันทนาการอื่น ๆ วีซ่าประเภทนี้มีกำหนดระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) ประเภท ท่องเที่ยว
หากใช้เอกสารภาษาไทยจะต้องแนบเอกสารแปลฉบับภาษาอังกฤษที่รับรองจากศูนย์แปลเท่านั้น
ไม่สามารถแปลเอกสารเองมายื่นได้
  • หนังสือเดินทาง (Passport)  จะต้องมีอายุเกิน 6 เดือน
  • รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 ซม. /  2 ใบ  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
  • หลักฐานการทำงาน ออกไม่เกิน 1 เดือน
  • ประกันการเดินทาง วงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  • ใบจอง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
  • ใบจอง โรงแรมทุกคืน
  • แผนการเดินทาง (กรณีเดินทาง 7 วันขึ้นไป) หรือ มากกว่า 1 ประเทศ
  • Statement ย้อนหลัง 3 เดือน 
เอกสารเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องใช้ในบางกรณี
  • สำเนาสูติบัตร ใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคน
  • สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาทะเบียนบ้าน  ใช้กรณีรับรองค่าใช้จ่าย เพื่อยื่นยันความสัมพัทธ์ เช่น พ่อ,แม่,ลูก,สามี,ภรรยา

ตัวอย่างรูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น

             

Powered by MakeWebEasy.com